ວີດີໂອ

ກົມປະມົງໄທປະຊຸມ ບັນຫາ ນໍ້າຂອງຂຶ້ນລົງ

2019-09-11

ກົມປະມົງໄທ ປະຊຸມ ບັນຫາ ນໍ້າຂອງຂຶ້ນລົງ ຜິດປົກກະຕິ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາໃຫ້ຊາວປະມົງ ຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ກົມປະມົງໄທ ນໍ້າຂອງ

ເຕັມຫນ້າ