ວີດີໂອ

ພິທີຝັງສົບ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ ຂອງຊາວຕີເບຕ

2010-02-18

"ໃນດິນແດນ ແຫລ່ງກໍາເໜີດ ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ ອີກສິ່ງນຶ່ງ ທີ່ສໍາຄັນ ໃນຊີວິດ ຂອງ ຊາວຕີເບຕ ແລະ ກໍປະຕິບັດ ກັນມາ ເປັນເວລາຍາວນານ ຕາມຄວາມເຊື່ອຖື ໃນຮີດຄອງ ປະເພນີ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ເຕັມຫນ້າ