ສະພາບ ບາດແຜຮອຍຕາບ ຕາມຮ່າງກາຍ ຂອງ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງລາວ ທີ່ຖືກນາຍຈ້າງ ທໍຣະມານ

ເດັກນ້ອຍລາວ 14 ປີ ຖືກບັງຄັບ ຢູ່ໄທ

ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ຍິງລາວ ອາຍຸ 14 ປີ ຖືກນາຍຈ້າງ ໄທ ບັງຄັບໃຊ້ ແຮງງານ ແລະ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ.

ເຕັມຫນ້າ