ການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍຂອງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ

ທາງການລາວຈະພິມປື້ມ ວິຊາ ຕ້ານຄ້າມະນຸດ

ໃນປີ 2021 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະຈັດພິມປຶ້ມ "ວິຊາຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດ” ສະບັບສົມບູນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ແຕ່ຊັ້ນ ມ.1 ເຖິງ ມ.7.

ເຕັມຫນ້າ