ໝູ ທີ່ປະຊາຊົນລ້ຽງເອງ ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ສ່ວນຫລາຍຈະປ່ອຍໄປ ຕາມທັມມະຊາດ ບໍ່ໄດ້ຂັງໃນຄອກ.

ອະຫິວາໝູຣະບາດ ລົ້ມຕາຍ ຫຼາຍພັນ

ອະຫິວາ ໝູ ອາຝຣິກກາ ຣະບາດ ຢູ່ ແຂວງສາລະວັນ ເຮັດໃຫ້ ໝູຕາຍກ່ວາ 2 ພັນໂຕ ແລະ ຕິດເຊື້ອປະມານ 4 ພັນໂຕ.

ເຕັມຫນ້າ