ເຂື່ອນນໍ້າງຽບ1

ຊາວສວນ ຍື່ນສານອຸທອນ ຂໍຄ່າ ຊົດເຊີຍເພີ່ມ

ຊາວສວນ ໝາກນັດ ບ້ານຫາດຍີ້ນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 5 ຄອບຄົວ ຍື່ນຂໍອຸທອນ ຄໍາພິພາກສາ ຂອງສານແຂວງ ຕໍ່ສານພາກກາງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອຂໍຄວາມເປັນທັມ.

ເຕັມຫນ້າ