ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 69

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 69 ໃນມື້ນີ້ ຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງ ເຣື້ອງ “ແມ່ທັພໄທ ຍົກທັພ ກັບຄືນ ກຣຸງເທພ (1)”

ເຕັມຫນ້າ