ປະຈຳວັນ

ເດັກນ້ອຍໃນໝູ່ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບການອຸປຖັມ ຈາກ SOS Children´s Village SAMNEUA

70% ຂອງເດັກນ້ອຍລາວ ຍັງຂາດສິດທິ ຂັ້ນພື້ນຖານ

ເດັກນ້ອຍລາວ ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ໃນທົ່ວປະເທດ 71% ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ສິດທິເດັກນ້ອຍ ຂັ້ນພື້ນຖານ, ໂດຍສະເພາະ ການເຂົ້າເຖິງ ທາງດ້ານ ໂພສະນາການ, ການສຶກສາ, ການພັທນາ ກ່ອນວັຍຮຽນ.

ເຕັມຫນ້າ