ປະຈຳວັນ

ການສັກວັກຊິນ ປ້ອງກັນມະເຮັງ ປາກມົດລູກ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ ທີ່ໄດ້ຮັບການສນັບສນຸນ ຈາກ ອົງການ GIVI, WHO ແລະ UNICEF ປະຈໍາລາວ

ເດັກນ້ອຍຍິງຢູ່ຊົນບົດ ຍັງບໍ່ໄດ້ ສັກຢາກັນມະເຮັງ

ຜູູ້ປົກຄອງ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຍິງ ອາຍຸ 10 ຫາ 14 ປີ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ເວົ້າວ່າ ພວກລູກໆ ບໍ່ໄດ້ຮັບ ການສັກຢາ ກັນມະເຮັງ ປາກມົດລູກ.

ເຕັມຫນ້າ